Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Toto webové sídlo prevádzkuje Prangl Gesellschaft m.b.H., Richard-Tauber-Gasse 8, A-1230 Viedeň. Toto oznámenie opisuje, ako my, ako prevádzkovateľ v zmysle predpisov o ochrane údajov, spracúvame vaše osobné údaje v súvislosti s touto webstránkou.

 

1. Správa ktorých údajov

 

V súvislosti s vašou návštevou tejto webstránky budeme získavať nasledujúce informácie:

Dátum a čas načítania niektorej stránky na našej webstránke, vaša IP adresa, názov a verzia vášho webového prehliadača, webová stránka (URL), ktorú ste navštívili pred načítaním tejto webstránky, určité cookies (pozri bod 2 dolu) a také informácie, ktoré sami dávate k dispozícii formou žiadosti o zamestnanie prostredníctvom našej webstránky (meno, dátum narodenia, kontaktné údaje, adresné údaje, kvalifikácia), alebo prihlásením sa na odber nášho firemného magazínu (meno, adresné údaje).

 

2. Cookies

 

Na tejto webstránke sa používajú takzvané cookies. Cookie je malý súbor, ktorý sa môže uložiť do vášho počítača, keď navštívite nejaké webstránky. V zásade sa cookies používajú na to, aby užívateľom poskytli doplnkové funkcie na webstránke. Môžu sa napríklad používať na to, aby vám uľahčili navigáciu na webstránke, aby vám umožnili ďalej používať webstránku tam, kde ste z nej odišli a/alebo aby vám umožnili uložiť si preferencie a nastavenia, keď znovu navštívite webstránku. Cookies nemôžu pristupovať k žiadnym iným údajom vo vašom počítači, ani ich čítať či meniť.

Väčšina cookies na tejto webstránke sú takzvané session cookies, platné po dobu relácie. Vymažú sa automaticky, keď z našej webstránky zase odídete. Trvalé cookies naproti tomu zostávajú vo vašom počítači, až kým ich manuálne nevymažete vo svojom prehliadači. Takéto trvalé cookies používame na to, aby sme vás znovu rozoznali, keď našu webstránku navštívite nabudúce.

Ak chcete skontrolovať cookies vo svojom počítači, môžete si nastavenia svojho prehliadača zvoliť tak, aby ste dostali oznámenie, keď nejaká webstránka bude chcieť uložiť cookies. Cookies môžete aj blokovať alebo mazať, ak sa už uložili do vášho počítača. Ak chcete vedieť viac o tom, ako môžete tieto kroky nastaviť, použite funkciu „Pomoc“ vo svojom prehliadači.

Vezmite, prosím, do úvahy, že zablokovanie alebo vymazanie cookies ovplyvní váš online zážitok a mohlo by vám brániť v tom, aby ste túto webstránku využívali naplno.

Používame nasledujúce cookies:

Funkčné cookies:     

 • Názov cookie: 1P_JAR
  Opis: Reklamný cookie od firmy Google na sledovanie užívateľa a cielenú reklamu.
  Životnosť: 30 dní (od poslednej návštevy)
   
 • Názov cookie: NID
  Google používa tieto cookies, aby ukladal do pamäte preferencie zákazníkov a aby inzeráty na webových stránkach firmy Google prispôsoboval potrebám zákazníkov na základe nedávno vykonaných vyhľadávaní a interakcií.
  Životnosť: 180 dní (od poslednej návštevy)
   
 • Názov cookie: CONSENT
  Reklamný cookie od firmy Google na sledovanie užívateľa a cielenú reklamu.
  Životnosť: 20 rokov
   
 • Názov cookie: ANID
  Reklamný cookie od firmy Google na sledovanie užívateľa a cielenú reklamu.
  Životnosť: 1 rok

 
Štatistické cookies:

 • Názov cookie: _gat_UA-177553972-1
  Opis: Analyzačný cookie služby Google Analytics na zníženie miery dopytov, ktorý používame na to, aby sme evidovali údaje o počte návštev a o cestách užívateľov (user journey).
  Životnosť: 1 minúta (od poslednej návštevy)
   
 • Názov cookie: _ga
  Opis: Analyzačný cookie služby Google Analytics na rozlíšenie užívateľov, ktorý používame na to, aby sme evidovali údaje o počte návštev a o cestách užívateľov (user journey).
  Životnosť: 2 roky (od poslednej návštevy)
   
 • Názov cookie: _gid
  Opis: Analyzačný cookie služby Google Analytics na rozlíšenie užívateľov, ktorý používame na to, aby sme evidovali údaje o počte návštev a o cestách užívateľov (user journey).
  Životnosť: 1 deň (od poslednej návštevy)

 
3. Účely spracúvania údajov  

 

Vaše osobné údaje budeme spracúvať na nasledujúce účely:

 • Na to, aby sme vám poskytli túto webstránku a aby sme túto webstránku ďalej zlepšovali a rozvíjali;
 • Na to, aby sme dokázali zostaviť štatistiky o využívaní;
 • Na to, aby sme dokázali rozoznať útoky na našej webstránke, zabrániť im a preskúmať ich;
 • Na to, aby sme odpovedali na vaše dopyty;
 • Na správu uchádzačov o zamestnanie;
 • Na spracovanie vášho prihlásenia sa na odber nášho firemného časopisu;

 

4. Právne základy spracúvania

 

Právny základ na spracúvanie vašich osobných údajov je náš prevažujúci oprávnený záujem (podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov EÚ), ktorý spočíva v dosiahnutí účelov uvedených hore v bode 3.

 

5. Prenos vašich osobných údajov


 
Prenos vašich osobných údajov tretím osobám na iné než hore uvedené účely sa neuskutočňuje.

Vaše osobné údaje odovzdávame tretím osobám len vtedy, ak…

 • …ste na to udelili svoj výslovný súhlas podľa čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. a) GDPR,
 • …je odovzdanie nevyhnutné podľa čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. f) GDPR na účely oprávnených záujmov, ako aj na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov a nie je dôvod sa domnievať, že máte prevažujúci oprávnený záujem na neodovzdaní svojich údajov,
 • …pre prípad, že na odovzdanie podľa čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. c) GDPR existuje zákonná povinnosť, ako aj
 • ...ak je to zákonom povolené a podľa čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. b) GDPR nevyhnutné na realizáciu zmluvných vzťahov s vami.

Osobné údaje môžeme postúpiť dodávateľom, ktorí poskytujú služby z nášho poverenia podľa našich nariadení. Neoprávňujeme týchto poskytovateľov na to, aby údaje používali alebo zverejňovali, iba ak by to bolo nevyhnutné na to, aby pre nás poskytovali služby alebo plnili zákonné požiadavky.

 

6. Doba uchovávania

 

Podľa platných požiadaviek v zmysle práva na ochranu údajov sme podľa čl. 5 ods. 1 písm. e) GDPR povinní osobné údaje okamžite vymazať, len čo sa vybaví účel na ich spracúvanie. V tejto súvislosti by sme chceli upozorniť na to, že zákonné povinnosti a lehoty archivácie predstavujú legitímny účel na spracúvanie osobných údajov. Dlhšie uchovávanie sa uskutočňuje len vtedy, pokiaľ je to nevyhnutné na to, aby sa preskúmali zistené útoky na našu webstránku.

 

7. Vaše práva v súvislosti s osobnými údajmi

 

Okrem iného ste oprávnení (za predpokladu uplatniteľného práva) (i) preveriť, či a aké osobné údaje sme o vás uchovávali a dostať kópie týchto údajov, (ii) žiadať o opravu, doplnenie alebo vymazanie svojich osobných údajov, ktoré sú nesprávne alebo sa nespracúvajú v súlade s právom, (iii) žiadať od nás, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov, a (iv) za určitých okolností namietať voči spracúvaniu svojich osobných údajov alebo odvolať predtým daný súhlas, (v) žiadať o prenosnosť údajov, (vi) poznať identitu tretích osôb, ktorým sa vaše osobné údaje prenášajú a (vii) podať sťažnosť na príslušnom úrade.

 

8. Naše kontaktné údaje


 
Ak máte otázky alebo pripomienky k tomuto vyhláseniu o ochrane údajov, alebo ak si chcete uplatniť práva, môžete sa obrátiť telefonicky na čísle +43 50995 alebo e-mailom na našu zodpovednú osobu pre ochranu údajov (datenschutz@prangl.at).

 

9. Google-Analytics


 
Táto webstránka používa Google Analytics, službu na webovú analýzu od firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Google Analytics používa tzv. „cookies“, textové súbory, ktoré sa ukladajú vo Vašom počítači a umožňujú analýzu vášho používania webstránky. Vaše údaje spracúvame na základe nášho prevažujúceho oprávneného záujmu na to, aby sme nákladovo efektívnym spôsobom zostavili ľahko použiteľnú štatistiku prístupu na webstránku (čl. 6 ods.1 písm. f) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov)

Informácie o vašom používaní tejto webstránky vygenerované pomocou cookies (vrátane vašej IP adresy a URL adries načítaných webových stránok) sa prenášajú na server firmy Google v USA a tam sa ukladajú. Neukladáme žiadne vaše údaje, ktoré sa získavajú v súvislosti so službou Google Analytics.

Táto webstránka využíva možnosť anonymizácie IP adresy, ktorú poskytuje Google Analytics, vašu IP adresu preto Google skracuje/anonymizuje, len čo ju dostane. Z nášho poverenia Google tieto informácie používa na vyhodnotenie vášho používania webstránky, aby zostavoval reporty o aktivitách na webstránke a aby nám poskytoval ďalšie služby spojené s používaním webstránky a používaním internetu. IP adresu, ktorú váš prehliadač odovzdá v rámci služby Google Analytics, nespája Google s inými údajmi.

Ukladaniu Cookies môžete zabrániť zodpovedajúcim nastavením softvéru svojho prehliadača. Upozorňujeme však na to, že v takom prípade za určitých okolností nebudete môcť používať všetky funkcie tejto webstránky v plnom rozsahu. Okrem toho môžete zabrániť tomu, aby Google získaval vaše údaje v súvislosti so službou Google Analytics tým, že si stiahnete a nainštalujete zásuvný modul do prehliadača, ktorý je k dispozícii na nasledujúcom odkaze: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Získavaniu svojich údajov službou Google Analytics na tejto webstránke môžete zabrániť aj tým, že kliknete na nasledujúci odkaz. Nastaví sa opt out cookie, ktorý zabráni budúcemu získavaniu vašich údajov pri návšteve tejto webstránky:

Deaktivácia služby Google Analytics

Bližšie informácie o podmienkach používania od firmy Google ako aj vyhlásenie o ochrane údajov firmy Google nájdete na adrese www.google.com/analytics/terms/de.html, príp. na adrese www.google.at/intl/at/policies/.

Cookie-k (sütik)

Táto webová stránka používa technicky potrebné cookies. Na zobrazenie videí potrebujeme okrem toho váš súhlas s funkčnými cookies. S vaším súhlasom so štatistickými cookies anonymizovane evidujeme správanie užívateľov a optimalizujeme tak užívateľskú prístupnosť. Kvôli ďalším informáciám kliknite, prosím, na naše vyhlásenie o ochrane údajov.