Naše ocenenia

Pre svojich zákazníkov sme kompetentným poskytovateľom projektových služieb s orientáciou na riešenia.

Toto si vyžaduje vysoké a dôsledné zameranie na kvalitu. Určovanie stále nových štandardov a ponúkanie najvyššej kvality a bezpečnosti je pre nás samozrejmosťou. Početné certifikáty a diplomy dokladajú úspech tohto zmýšľania. Neustále sa snažíme stanovovať nové kritériá.

Štátne vyznamenanie

Štátny znak udeľuje Spolkové ministerstvo pre hospodárstvo, rodinu a mládež podľa § 68 Živnostenského poriadku podnikom, ktoré sa mimoriadnymi výkonmi zaslúžili o rozvoj rakúskeho hospodárstva a ktoré vo svojom hospodárskom odvetví zaujímajú vedúce a všeobecne uznávané postavenie v celoštátnom meradle. Prangl Gesellschaft m.b.H. je nositeľom tohto štátneho vyznamenania od roku 1982.

Green Building

Asi 40 % konečnej spotreby energie v Európe pripadá na budovy. V Zelenej knihe Komisie o energetickej efektívnosti sa sektor budov označuje ako zásadná oblasť. Program „Green Building“ chce predstaviť a využiť existujúci hospodársky potenciál efektívnosti pri administratívnych a priemyselných budovách po celej EÚ. Prijatím do programu „Green Building“ dokazujú podniky svoju rolu ekologického priekopníka.

Austria´s Leading Companies

Ekonomický denník Das WirtschaftsBlatt, Združenie na ochranu úverov KSV1870 a PwC Rakúsko už od roku 1997 vyhlasujú najlepšie domáce podniky. Prangl jej už od začiatku prítomný medzi „veľkými hráčmi“ (ročný obrat viac než 50 mil. eur). Pravidelný zápis do tohto rebríčka potvrdzuje cestu trvalej kvality služieb a servisu, po ktorej sa firma Prangl vydala.

ISO 9001

Norma EN ISO 9001 je medzinárodne platný štandard, ktorý stanovuje kritériá na zavedenie systémov manažérstva kvality – s cieľom zaistiť neustále zlepšovanie výkonu podniku a s tým spojený neustály rast spokojnosti zákazníkov. Prangl sa zaviazal dodržiavať tieto normatívne požiadavky a teda aj bezvýhradnú orientáciu na zákazníka s cieľom zvýšenia svojej konkurencieschopnosti a dôveryhodnosti.

ISO 14001

Norma EN ISO 14001 definuje medzinárodne platné kritériá na zavedenie systémov environmentálneho manažérstva. Prangl eviduje a analyzuje najrozličnejšie následky na životné prostredie s ohľadom na možnosti zlepšenia a premieta ich do riadenia interných procesov. Systém environmentálneho manažérstva ďalej zabezpečuje dodržiavanie všetkých právnych a úradných povinností týkajúcich sa podniku.

ISO 45001

Ako jeden z prvých podnikov v odvetví nadobudol Prangl certifikáciu podľa normy ISO 45001, ktorá opisuje požiadavky na moderný, podnikový systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Prangl je presvedčený o tom, že touto novou normou a v nej obsiahnutým modelom „PDCA“ (Plan – Do – Check – Act) poskytuje primeranú dôležitosť myšlienkam bezpečnosti a aktívneho predchádzania úrazom.

SCCP

Certifikát podľa SCCP (Safety Certificate Contractors for Petrochemicals) sú oprávnené získať iba podniky, ktoré preukázali mimoriadne vysoký štandard v oblasti ochrany a bezpečnosti práce a ochrany životného prostredia. Bezpečnosť má bezpodmienečnú prednosť pri poskytovaní akejkoľvek technickej služby. Všetky pobočky a služby firmy Prangl sú certifikované podľa SCCP.

Great Start!

Prangl ako rodinný podnik stavia na tému učňovského vzdelávania. Toto už uznala aj výskumná sieť „Great Place To Work“ a ocenila to certifikátom „Great Start!“. Chceme mladým ľuďom aj naďalej poskytovať fundované a angažované vzdelanie a čo najlepšie ich integrovať do všedného pracovného dňa.

Cookie-k (sütik)

Táto webová stránka používa technicky potrebné cookies. Na zobrazenie videí potrebujeme okrem toho váš súhlas s funkčnými cookies. S vaším súhlasom so štatistickými cookies anonymizovane evidujeme správanie užívateľov a optimalizujeme tak užívateľskú prístupnosť. Kvôli ďalším informáciám kliknite, prosím, na naše vyhlásenie o ochrane údajov.